SPLOŠNI POGOJI UPORABE SISTEMA GREMO NA ELEKTRIKO

Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe sistema Gremo na elektriko (v nadaljevanju sistem GNE) opredeljujejo vsebino, pogoje ter pravice in obveznosti izvajalca in uporabnika omenjenega sistema.

Opredelitev pojmov

Uporabnik sistema GNE je uporabnik storitve polnjenja električnih vozil, ki jo izvajalec omogoča na svojih javnih polnilnih postajah, kakor tudi na polnilnih postajah, katerih lastniki so druge pravne osebe in so vključile svoje polnilnice v izvajalčev sistem GNE.

Izvajalec je Elektro Ljubljana d.d., ki uporabnikom v okviru svoje tržne dejavnosti omogoča storitev polnjenja električnih vozil preko sistema GNE.

Sistem GNE je sestavni del polnilne infrastrukture za električna vozila. Obsega spletno mesto gremonaeketriko.si z različnimi podsklopi informativne narave ter  podsklop REGISTRACIJA na povezavi polnilnice.gremonaelektriko.si. Funkcionalno identična podsklopu polnilnice.gremonaelektriko.si, je za uporabnika aplikacija Gremo na elektriko, katero si uporabniki lahko prenesejo v okviru razpoložljivih orodij na svojih mobilnih napravah, saj je razvita prav z namenom  uporabe na mobilnih napravah.

Sistem Gremo na elektriko

Sistem GNE zajema naslednje storitve:

 • uporaba iskalnika javnih polnilnic gremonaelektriko.si.
 • uporaba podportala polnilnice.gremonaelektriko.si in uporabo mobilnih aplikacij GNE, ki omogoča storitev polnjenja na polnilnicah, vključenih v sistem GNE.
 • brezplačno prejemanje obvestil, ki se nanašajo na zagotavljanje storitev;
 • uporaba polnilne infrastrukture polnilnice.gremonaelektriko.si;

Sistem GNE registriranemu uporabniku omogoča pregled nad tistimi polnilnimi postajami, ki so informacijsko povezane v sistem GNE, ter njihovimi statusi (zasedena, prosta, ni v uporabi). Sistem GNE nadalje omogoča podporo registriranim uporabnikom v obliki e-sporočil, jim daje na voljo podatke o njihovih preteklih polnjenjih, registrirani uporabniki pa preko sistema GNE brezplačno prejemajo obvestila oz. informacije, ki se nanašajo na zagotavljanje storitev sistema GNE.

Vse storitve v okviru sistema GNE so za uporabnika brezplačne.

Registracija in uporaba sistema Gremo na elektriko

 

Spletni obrazec za registracijo v sistem GNE se nahaja na izvajalčevi spletni strani polnilnice.gremonaelektriko.si,, enakovredno in enako registracijo lahko uporabniki izvedejo preko aplikacije Gremo na elektriko za mobilne naprave. Uporabnik v postopku registracije vnese svoje osebne podatke, ki jih izvajalec potrebuje za izdajo RFID kartice. Podatek o številki GSM vnese uporabnik zgolj v primeru, ko želi polnjenje aktivirati s pošiljanjem SMS sporočila. Registracija je enkratna in brezplačna. Uporabnik sam določi uporabniško ime in geslo, geslo je izvajalcu prikrito.

Uporabnik z registracijo omogoči samemu sebi uporabo storitve polnjenja. Izvajalec ne preverja resničnosti podatkov. Izvajalec omogoča storitev pravnim in fizičnim osebam.

Registrirani uporabniki se v sistem prijavijo z uporabniškim imenom in geslom. Uporabnik je sam odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. V primeru, da uporabnik izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, mora o tem nemudoma obvestiti izvajalca, ki blokira uporabo sistema pod uporabnikovim uporabniškim imenom do razjasnitve zadeve.

Izvajalec ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani tretjih oseb.

Obdelava in varovanje podatkov

Uporabnik z registracijo oz. prijavo sprejme te splošne pogoje in izrecno dovoljuje, da:

 • izvajalec za namen komunikacije z uporabnikom kot podpore pri koriščenju celovite storitve GNE, zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta podal pri registraciji. Izvajalec z namenom zagotavljanja neposredne podpore pri koriščenju storitev GNE uporabnika obvešča preko e-sporočil ter mu brezplačno zagotavlja informacije, ki se nanašajo na zagotavljanje storitev GNE.
 • izvajalec za namen prikaza uporabniku njegovih podatkov o izvedenih polnjenjih na polnilnih postajah, ki so informacijsko povezane v sistem GNE (npr. podatki o polnjenju, kraju in času polnjenja, o vozilu), te podatke zbira, uporablja in obdeluje,
 • izvajalec z namenom zagotavljanja storitev sistema GNE posreduje njegove osebne podatke svojim preverjenim pogodbenim podizvajalcem, in sicer v minimalnem obsegu, potrebnem za zagotavljanje storitev v okviru sistema GNE.

Uporabnik ima v skladu z veljavnimi predpisi pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov, kot tudi pravico do ugovora.

Če uporabnik svojih podatkov, ki so v registracijskem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati izvajalcu, zahteva njihov izbris ali prekliče privolitev v obdelavo podatkov, ne more uporabljati storitev v okviru sistema GNE.

Upravljavec osebnih podatkov je Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

Morebitna vprašanja ali ugovore v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik posreduje pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov Elektro Ljubljana d.d. na elektronski naslov: dpo@elektro-ljubljana.si

Uporabnik lahko v zvezi z obdelavo osebnih podatkov vloži pritožbo tudi pri Informacijskem pooblaščencu RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Ostale določbe

Izvedbo postopka povrnitve/kreiranja novega gesla registriranega uporabnika lahko slednji izvede na vstopni strani v portal z uporabo funkcionalnosti pozabljeno geslo. Za izvedbo postopka mora uporabnik vpisati svoje uporabniško ime.

Obseg funkcionalnosti sistema GNE je naveden na posamezni vstopni točki (portal, aplikacija) v sistem in na osnovnemu na naslovu gremonaelektriko.si.

Morebitne vprašanja/pritožbe v povezavi s storitvijo lahko naročnik posreduje na e-naslov: gremo.naelektrko@elektro-ljubljana.si .

Odjavo od rabe sistema GNE ahko uporabnik izvede s posredovanjem zahteve za odjavo na e-naslov gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si. V zahtevi mora uporabnik obvezno navesti svoje uporabniško ime, ki ga izvajalec po izvedeni odjavi izbriše.

Elektro Ljubljana d.d. ne prevzema odgovornosti za katerekoli aktivnosti, ki so bile izvedene s strani uporabnika na podlagi informacij, pridobljenih iz sistema GNE, in za morebitne posledice le-teh. Odgovornost izvajalca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov v sistemu GNE oz. pri uporabi sistema GNE, je v celoti izključena.

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in iz kateregakoli razloga in za vnaprej nedoločen čas, brez predhodnega obvestila uporabnika, spremeni vsebino sistema GNE in/ali za namen in čas vzdrževalnih del prekine dostop do sistema oziroma njegovega delovanja. Za posledice morebitnih sprememb sistema, oteženega dostopa oziroma njegovega nedelovanja izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Izvajalec je upravičen takoj in brez obveščanja uporabnika omejiti ali ukiniti dostop do sistema in izvesti vse ukrepe, ki jih v skladu s svojo presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerekoli druge osebe v primeru kršitve teh splošnih pogojev ali ko obstaja sum zlorabe uporabniškega imena in gesla ali sistema GNE, ali v primeru kršitev, ki povzročajo ali bi lahko povzročili neposredno ali posredno škodo ali dodatne stroške, oziroma okrnile ugled sistema GNE, izvajalca ali njegovih zaposlenih. Presojo o škodljivosti si izvajalec v celoti pridržuje. Izvajalec lahko v teh primerih tudi zavrne/onemogoči registracije na portal. Uporabnik se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti izvajalcu zaradi omejitve ali ukinitve dostopa in uporabe sistema GNE.

Uporabniki uporabljajo sistem GNE na lastno odgovornost. Izvajalec ni odgovoren za kakršne koli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, prenosnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do sistema GNE in nastanejo zaradi uporabe sistema GNE. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zaradi prekinitve dostopa, napačnega dostopa, napačne uporabe, ali nezmožnosti uporabe sistema GNE in spletnih storitev sistema ali napak v delovanju sistema, izgube dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop in uporabe sistema GNE.

Storitev lahko koristijo le tisti uporabniki, ki se predhodno strinjajo z določili teh splošnih pogojev.

Ljubljana 24.5.2018

Elektro Ljubljana d.d.


 

NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRIČNIH POLNILNIC

Navodila so namenjena uporabnikom električnih vozil za potrebe polnjenja na javnih električnih polnilnicah Elektra Ljubljana.

REGISTRACIJA

Uporabnik električnega vozila se mora pred prvo uporabo polnilnice registrirati na portalu www.gremonaelektriko.si. Po uspešni registraciji lahko prične uporabljati vse razpoložljive polnilnice.

Spletna registracija v nekaj korakih:

 1. Pojdite na www. gremonaelektriko.si
 2. Kliknite na zavihek v navigaciji REGISTRACIJA 
 3. Izberite »Registracija za uporabnike polnilnic«, ki odpre okno za regisracijo 
 4. Vpišite svoje podatke in potrdite vnos.
 5. Vaša registracija je uspešna, ko prejmete potrdilo na vpisan elektronski naslov. Če želite uporabljati RFID kartico, pišite na gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

PRIPOROČILA ZA UPORABO POLNILNIC

 1. Aktivirajte (glej možnosti aktivacij) električno polnilnico in sledite navodilom na zaslonu.
 2. Priključite kabel v prosto vtičnico in počakajte nekaj trenutkov, da se na zaslonu izpiše sporočilo o začetku polnjenja.
 3. Prekinitev polnjenja izvedete z identifikacijo: 
  • z RFID kartico, ki jo približate čitalcu na polnilnici ali
  • z generiranjem SMS sporočila ali
  • prek aplikacije na pametnem telefonu.
 4. Ko se na zaslonu polnilnice izpiše sporočilo o zaključku, izvlecite kabel, skladno z navodili na zaslonu.

Kodeks za uporabo polnilnic

Obvestilo uporabnikom električnih polnilnic v Ljubljani

Uporabnike električnih polnilnic v Ljubljani obveščamo, da je brezplačno parkiranje vozil v času polnjenja na urejenih in označenih parkirnih prostorih možno največ do tri ure. V skladu z 12. členom Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana mora voznik vozila na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.  Prekršek se lahko kaznuje z globo v višini 80,00 EUR.  Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.